SERVICE

ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

- ให้คำปรึกษาทั่วไปแก่บริษัท
- บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- บริการวางแผนการลงทุน
- การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- บริการวางแผนภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคล
- ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจในครอบครัว

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

- บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมาย
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายแพ่งและอาญา
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน
- บริการให้คำปรึกษาการทำสัญญา
- บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษี
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายปกครอง
- บริการให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูกิจการ
- บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

บริการจัดอบรม

- บริการจัดอบรมสาธารณะ
- บริการจัดอบรมภายในองค์กร