ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ประวัติผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย

ชื่อ-สกุล  วีรศักดิ์  อนุสนธิวงษ์

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2008-ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาทนายความ (2013-ปัจจุบัน)
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา มหวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2001-ปัจจุบัน)
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2001-ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการครูและผู้ปกครอง โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โรงงาน การศึกษา ปิโตเลียม ปศุสัตว์ ค้าปลีก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การศึกษา

- Master of Laws (LL.M.), University of Southampton, The United Kingdom (1999) 
- Master Business Administration (MBA), University of Liverpool, The United Kingdom (1998)
- Diploma of Lawyer Council of Thailand (1997)
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง