ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค)

สถาบันการศึกษานานาชาติแห่งแรก  ที่เปิดสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 หรือ ค.ศ.1969 เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ได้ผลิตบัณฑิตนักวิชาการ นักบริหารและนักการตลาดมืออาชีพในวงธุรกิจรับใช้สังคมไทย เรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 หรือ ค.ศ.1985 เอแบค ได้เริ่มก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยโดยเปิดหลักสูตรปริญญาโท MBA เป็นโครงการแรก สร้างนักบริหารมืออาชีพตอบสนองความต้องการของประเทศและรับใช้สังคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกว่า 52 หลักสูตรในระดับบัญฑิตศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ผลิตบัณฑิตแล้วกว่าหมื่นคน

 

ดร.กิตติ โพธิกิตติ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีบัณฑิตวิทยาบริหารธุกิจเอแบค
กล่าวว่า "เมื่อปี 2548 ได้เปิดศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"
โดยเป้าหมายหลักของศูนย์  คือเป็นศูนย์กลาง ที่ปรึกษามืออาชีพที่รวมผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศเป็นฐานพัฒนาและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค้าหรือบริการของไทย

โดยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มีวัตถุประสงค์

- การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจตั้งแต่ช่วงก่อรูปธุรกิจจนจัดทำแผนธุรกิจให้เหมาะสม
- จัดอบรมสัมมนาความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ธุรกิจ
- ให้คำปรึกษาเพิ่มศักยภาพธุรกิจพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องรวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ
ในปี พ.ศ. 2552 นี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครบรอบ 40ปี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจจึงร่วมกับ อาจารย์วีรศักดิ์  อนุสนธิวงษ์  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ  จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายขึ้น

หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายธุรกิจซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปรับกระบวนการธุรกิจ ให้อยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนไม่แน่นอน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนนักธุรกิจ  และนักศึกษาปัจจุบันทีมีปัญหาหรือขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  ให้รู้เท่าทันโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางด้านธุรกิจและทางด้านกฎหมาย แก่ประชาชนทั่วไป เช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางกฎหมาย การให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การขนส่งเป็นต้น
2.ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและวิจัยแก้ปัญหาธุรกิจ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารและการตลาดเป็นต้น
3.เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านธุรกิจและกฎหมายแก่สังคมกลุ่มเป้าหมายประกอบ SMEs บุคคลทั่วไปและหน่วยภาคธุรกิจ

การให้บริการ

- บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท การตรวจร่างสัญญาธุรกิจรวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและครอบคลุมกฎหมายการค้าระหว่าางประเทศ
- ช่วยประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจด้วยกระบวนการเจรจาต่อรองในการระงับข้อพิพาท (ก่อนขึ้นสู่ชั้นศาล)
- จัดอบรมสัมนาความรู้ด้านธุรกิจและกฎหมาย